Funkcioneri ostaju bez prava na poreske tajne

Ministarstvo javne uprave uskoro će u skupštinsku proceduru predati novi Predlog zakona o slobodnom pristupu informacijama (SPI), koji uprkos najavama, ipak, ne sadrži odredbu koja se odnosi na zabranu zloupotrebe tog prava, ali donosi brojne novine, od kojih je jedna ukidanje poreskih tajni za javne funkcionere. U ministarstvu su za „Dan“ kazali da je duh Zakona o SPI da obaveže državu da građaninu omogući pristup informacijama i ostvarivanje prava da zna šta vlast radi u njegovo ime, čime se širi sfera jačanja povjerenja građana u funkcije sistema i pravnu državu.

– S tim u vezi smatrali smo da nije neophodno da se ovim zakonom posebno propisuje zloupotreba prava na pristup informacijama, kako ne bismo došli u situaciju da se na taj način upravo onemogućava ostvarivanje prava na pristup informaciji od strane organa. S obzirom na to da ni važećim zakonom nije bila propisana navedena odredba, to bi, po našem mišljenju, bio korak unazad kada je u pitanju osnovno ljudsko pravo na pristup informaciji u posjedu organa vlasti, a na koji način bi moglo biti ograničeno. Naime, zloupotreba prava je na štetu duha Zakona o SPI posebno kad se ima u vidu dosadašnja praksa nezadovoljnih stranaka radom predstavnika institucija. Međutim, ukazujemo da u našem pravnom sistemu postoje mehanizmi kojima se sprečava zloupotreba prava. Naime, Zakonom o upravnom postupku, na osnovu kog organi postupaju u postupcima po zahtjevima za slobodan pristup infomacijama, propisano je da je javnopravni organ dužan da spriječi svaku zloupotrebu prava stranke u upravnom postupku – kažu u resoru kojim rukovodi Maraš Dukaj, u takozvanom tehničkom mandatu.

Zakon o SPI je krajem decembra prošle godine bio predmet razmatranja Savjeta za reformu javne uprave, gdje je dobio pozitivnu ocjenu. Nakon toga je upućen na komentare Evropskoj komisiji, koja je pozitivno ocijenila zakon u pogledu njegove usaglašenosti sa regulativom i standardima EU.

– Najvažnije novine zakona su da je data sveobuhvatna definicija informacije i organa vlasti i predlaže se izmjena sadržine Vodiča za pristup informacijama, koji će biti mnogo sadržajniji. Poreska tajna se više ne može odnositi na javne funkcionere, kao ni na lica za koje je javni funkcioner dužan da, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sprečavanje korupcije, podnese izvještaj o prihodima i imovini. Proširuje se opseg informacija koje organi moraju proaktivno da objavljuju, a naročito onih koje se tiču finansija, čime se organi vlasti dodatno podstiču da informacije objavljuju proaktivno. Prije svega, utvrđena je obaveza da se sve informacije navedene u članu 10 objavljuju u mašinski čitljivom i otvorenom formatu, sa ciljem povećavanja ponovne upotrebe informacija. Sa istim ciljem utvrđena je obaveza da se objavi spisak svih javnih registara i javnih evidencija, koji su saglasno propisima javno dostupni – ističu u ministarstvu.

Novina je, kako kažu, i da se omogućava da se zahtjev za SPI može podnijeti u bilo kojoj formi, čak i ako nije podnesen na propisanom obrascu.

– Na ovaj način sprečava se eventualno odbijanje zahtjeva od strane organa. Bitna novina je i da se podnosiocu zahtjeva troškovi ne mogu naplatiti za one informacije za koje je zakonom propisana obaveza objavljivanja – navode u ministarstvu.

Jačaju ulogu Agencije

U ministarstvu ističu da se novim zakonom jačaju uloga i nadležnosti Agencije za slobodan pristup informacijama, koja će pored već propisanih nadležnosti, davati predloge i preporuke za unapređenje stanja u toj oblasti, davati mišljenja u vezi sa primjenom zakona, donositi smjernice za primjenu pojedinih instituta i vršiti cejlokupni nadzor nad sprovođenjem Zakona o SPI, izdavati prekršajne naloge i podnositi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka.

– Unapređuju se odredbe koje se odnose na ponovnu upotrebu informacija, na koji način se jača ideja da je podatke potrebno objavljivati u otvorenom formatu, koji omogućava besplatno i slobodno korišćenje i analizu takvih podataka, kao i razvoj korisnih alata za građane i privredu. Oni su resurs stavljen na raspolaganje svima, umesto da ga koristi ograničen krug službenika ili funkcionera unutar jednog organa, odnosno jedne organizacije – kažu u ministarstvu.

Izvor: Dan

Foto: Albanska alternativa

NIKŠIĆ PROGNOZA