DRI podržava osnivanje budžetske inspekcije

Državna revizorska institucija (DRI) podržava osnivanje budžetske inspekcije na nivou Ministarstva finansija, jer će to doprinijeti efikasnijoj kontroli javnih finansija i uštedama, kazao nam je član Senata DRI Milan Dabović.

Prema zakonu o budžetskoj inspekciji koji je utvrdila vlada, ta inspekcija na zahtjev tužilaštva, sudova i organa uprave nadležnog za poslove policije pruža pomoć u finansijskim istragama, izviđaju krivičnom i predkrivičnom postupku. Krug subjekata koji su pod njenim nadzorom je veliki i tu spadaju korisnici budžeta, osiguravajuća društva, javna preduzeća, pravna lica koja su ta preduzeća osnovala i nad kojima država i glavni grad ili opština ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili prihoda, subvencije, državne pomoći i slično.

Kako su iste ili slične nadležnosti i eksterne revizije, odnosno Državne revizorske institucije, nameće se pitanje da li će doći do preklapanja inspekcijskih i represivnih ovlašćenja. Na to pitanje odgovor smo potražili od Milana Dabovića, člana Senata Državne revizorske institucije.

„Sa aspekta državne revizorske institucije, budžetska inspekcija je jedan jako važan dio sistema i onaj dio koji ona obavi u svom djelokrugu nadležnosti, biće ušteda vremena za Državnu revizorsku instituciju, koja u širokom opsegu nadležnosti svoje kapacitete može usmjeriti na neke druge, isto tako važne, tačke kada je u pitanju revizija potrošnje novca u javnom sektoru. Kada je u pitanju odnos nalaza državne revizije i budžetske inspekcije postoji zlatno pravilo kada su u pitanju revizorski standardi da se Državna revizorska institucija ne miješa u rad nezavisnih tijela ili nezavisnih institucija“, navodi Dabović.

Predsjednik Udruženja poslodavaca Vasilije Kostić, pak smatra da je budžetska inspekcija poželjna u sistemu javnih finansija.

„Mislim da je to korak unaprijed. Međutim, treba reći i to da je vrlo važno na kojim pravilima će funkcionisati takva kontrola i šta će biti sve njene ingerencije. Često neadekvatno utvrđena pravila mogu da se izvrgnu u nešto što je suprotno u samom subjektu pa da takva kontrola ne dobije javnu podršku. Treba biti delikatan u smislu nadležnosti budžetske inspekcije i onoga što ona može i treba i na koji način kontroliše“, kazao je Kostić.

Trenutno su dva inspektora angažovana na poslovima kontrole budžeta, a planirano je više što je neophodnost imajući u vidu obim posla i kompleksnost. Budžetska inspekcija prema planu nadzora već je obavila kontrolu nekoliko institucija: Agencije za sprječavanje korupcije, Agencije za zaštitu konkurencije, ministarstava zdravlja, odbrane, inostranih poslova, a prema godišnjem planu kontrolisaće niz komunalnih preduzeća na nivou lokalnih samouprava te javna preduzeća kao što su Elektroprivreda Crne Gore, CEDIS, Željeznička infrastruktura, Aviokompanija Montenegro Airlines, Solar Gradnja, Tehnobaza Nišić, Park prirode, Turistički centar Durmitor, ali i Glavni grad.

U fokusu su trošena sredstva u prethodnoj godini i isplaćene zarade gubitaša, koji su prema zakonu o zaradama u javnom sektoru trebali da umanje ukupan fond za 10%, a ne da ga povećavaju. Na sajtu Ministarstva finansija, gdje je organizaciono smještena budžetska inspekcija, istaknuto je nekoliko zapisnika o izvršenim kontrolama i mjerama koje treba preduzeti. Prekršiocima sljeduju novčane kazne.

foto: RTCG

NIKŠIĆ PROGNOZA