Deponija: Aktivno radimo na stvaranju uslova za proizvodnju električne i toplotne energije

U ovom trenutku aktivno radimo na stvaranju pretpostavki za energetsku i ekonomsku valorizaciju deponijskog gasa preko kogenerativnog postrojenja koji bi služio za proizvodnju električne i toplotne energije, kazali su za Gradski portal iz podgoričkog gradskog preduzeća „Deponija“.

Kako navode, intenzivno se radi i na stvaranju pretpostavki za realizaciju ideje termičke obrade otpada.

„Resursi koje imamo u vidu preostalog prostora za odlaganje otpada (sanitarne kade 5 i 6)  su ograničeni i ukoliko se zadrži trend stalnog povećavanja količine komunalnog otpada imamo na raspolaganju još oko 10-15 godina“, navode iz ovog preduzeća.

Trenutno se puni sanitarna kada 4 koja je stavljena u funkciju u maju mjesecu 2023. godine.

Iz Deponije najavljuju da će u toku ove godine odraditi i glavni projekat za izgradnju sanitarnih kada 5 i 6, a u planu je da se parcijalno počne sa izgradnjom sanitarne kade 5 na početku 2025. godine.

Sanitarne kade se pune velikom brzinom, što potvrđuju i podaci ovog preduzeća. Dnevni prosjek otpada na podgoričkoj deponiji je od 200 do 250 tona, odnosno mjesečno od 6.500 do 7.500 tona otpada.

U prošloj godini zabilježen je i rekord kada je u pitanju dovezen otpad. U 2023. je dovezeno 84.317.700 tona otpada, što je za oko četiri i po miliona tona više nego godinu ranije – 79.816.120 tona. Godine 2021. dovezeno je 78,2 miliona tona  otpada, 2020. – 78,3 miliona tona, a 2019. – 81,7 miliona tona otpada.

U prošloj godini su ostvareni i rekordni prihodi – više od šest miliona eura.

„Prihodi našeg preduzeća iznose preko 6 miliona za 2023. godinu i veći su u odnosu na prethodne godine. Posebno smo ponosni na rast prodaje sirovina posljednjih mjeseci gdje bilježemo najveći rast od nastanka Deponije d.o.o. U novembru mjesecu smo prodali 507 tona sirovina što predstavlja rekordnu prodaju“, navode iz Deponije.

Cilj politike u oblasti životne sredine i klimatskih promjena je, kako kažu, održivi razvoj i zaštita životne sredine.

„Deponija d.o.o. je ušla u postupak dobijanja, odnosno produženja integrisane dozvole za rad postrojenja regionalne sanitarne deponije za čvrsti komunalni otpad i obavljanje aktivnosti odstranjenja bezopasnog otpada na sanitarnim kadama (1,2,3,4), takođe i za rad regionalnog reciklažnog centra, pogona za procjedne vode, pogona za reciklažu otpadnih voda kao i hangar za sekundarne sirovine“, kazali su nam iz ovog preduzeća.

Takođe, Deponija d.o.o. je dobila dozvolu za plan upravljanja opasnim otpadom (potreban za rad pogona za reciklažu otpadnih vozila), kao i vodne uslove i vodnu saglasnost izdatu od strane Službe za podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju glavnog grada Podgorica.

„Ušli smo u procedure izrade preduzetnog plana za deponiju u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju član 33“, objašnjavaju iz Deponije.

Na podgoričkoj deponiji više od 500 tona otpadnih guma

Odlaganje otpadnih guma veliki je problem u glavnom gradu, a predstavljaju veliki problem i na podgoričkoj deponiji.

„Procjena je da imamo više od 500 tona otpadnih guma. Iako gume po pravilu predstavljaju inertni otpad, problem nastaje kada se iste zapale i kada dolazi do emisije više raznih gasova koji su opasni za život i zdravlje ljudi. S obzirom u kakvom se okruženju nalazimo, i kada smo i kao zaposleni i kao građani svjedoci paljenju guma zbog žice koja se nalazi u njoj, ove gume su potencijalno i bezbjedonosni problem za objekte i imovinu u deponiji“, kazali su iz Deponije.

Studijom lokacije od prije nekoliko godina podgorička Deponija je određena za buduću lokaciju za tretman automobilskig guma.

„Logičan slijed poteza je bio da se odradi i studija izvodljivosti koja bi dala odgovore na količine guma na koje se može računati i izbor tehnologije za tretman istih. Treba napomenuti da je prema zakonu o upravljanju otpadom problema guma problem koji treba država da rješava a ne lokalna samouprava. Iskreno se nadamo da će pojam proširene odgovornosti koji postoji u aktuelnom a ubrzo i u novom zakonu, čije se usvajanje očekuje ovih dana, konačno profunkcionisati“, poručuju.

Navode da su do sada imali više kontakata sa firmama iz zemlje i inostranstva na temu tretmana guma ali za sada je ostalo samo na tom nivou.

„Preduzete mjere zaštite Deponije, ali apsolutna zaštita ne postoji“

U oktobru prošle godine u krugu preduzeća „Deponija“ podmetnut je požar, a za njegove razmjere su, kako kažu, uticali mnogi parametri.

„U tom trenutku je bio izražen dugi sušni period, mehanizacija sa kojom smo tretirali kabasti otpad je bila često u kvaru i kao rezultat toga kabasti i biljni otpad su bili u rastresitom stanju, odnosno veoma pogodni za širenje požara“, navode iz Deponije.

Trenutna situacija, kako kažu, je mnogo bolja, mehanizacija odrađuje svoj dio posla u smislu guranja i gaženja ove vrste otpada. Dodata je nova rasvjeta čije je troškove snosio glavni grad.

„Preduzete su sve mjere ali apsolutna zaštita od nesavjesnih i krivičnim djelima sklonih pojedinaca ne postoji, jer se mora uzeti u obzir da naša služba obezbjeđenja objekata mora da štiti prostor od 57.4 hektara. Takođe, ponovo je u funkciji naš vatrgosni kamion, koji iako star, završava dosta požara koji su u nastajanju“, kazali su iz Deponije.

Prema njihovim riječima, deponija “Livade” Podgorica sigurno predstavlja primjer uređene deponije i van granica regiona.

„Naime, pored sanitarnih kada, od kojih su tri funkcionalno zatvorene, a četvrta aktivna, posjedujemo i regionalni reciklažni centar za Komunalni otpad, reciklažni centar za otpadna vozila, pogon za prečišćavanje procjednih voda kao i niz pratećih službi i pogona koji daju jedan zaokružen sistem na ovom nivou tretmana komunalnog otpada“, navode iz ovog podgoričkog preduzeća.

Foto: Deponija doo

NIKŠIĆ PROGNOZA