Bulajić: U Slobodnoj zoni Luke Bar danas nema šverca

U Slobodnoj zoni Luke Bar danas nema krijumčarenja, čemu je doprinio stalni monitoring, ali i pojačane kontrole koje se sprovode u saradnji sa institucijama iz bezbjednosno-obavještajnog sistema i međunarodnim partnerima, kazao je u intervjuu Portalu RTCG direktor Uprave prihoda i carina (UPC) Vladimir Bulajić.

Govoreći o preuzimanju rukovođenja Upravom nakon hapšenja njegovog prethodnika Rada Miloševića, Bulajić je istakao da je carina bila desetkovana, ali da su se brzo konsolidovali. Naveo je da UPC bilježi rekordnu naplatu prihoda, koja je 15. maja bila 929,5 miliona eura, a obećava da neće biti otpuštanja zaposlenih, kojih je 1.048.

  • Krajem aprila izabrani ste za direktora UPC. Vaše imenovanje uslijedilo je nešto više od dva mjeseca od zaključenja konkursa, je li bilo saglasnosti za Vaše postavljenje?

– Nijesam imao uticaj na to kad će se završiti izbor direktora jedne od najznačajnijih institucija u državi. Izabran sam u skladu sa zakonom i dobio mandat da upravljam UPC na zakonit i profesionalan način, u interesu države, čime se jedino rukovodim u radu. Ispunio sam sve uslove javnog konkursa, a koliko sam upoznat, imenovanje je bilo jednoglasna odluka na sjednici Vlade. Takođe, jednoglasno sam biran i za vršioca dužnosti UPC, na predlog ministra finansija. Kao što vidite, povjeren mi je mandat i predvodim UPC u reformama i borbi protiv sive ekonomije i korupcije. Dakle, imam podršku resornog Ministarstva finansija i Vlade, što je vrlo značajno za napredak.

Apsolutno sam fokusiran na unapređenje rada UPC koje će biti na zadovoljstvo građana i privrede, odnosno svih obveznika, te državnih institucija sa kojima jačamo saradnju, kao i međunarodnih partnera.

  • Prethodno ste u oktobru prošle godine preuzeli upravljanje Upravom prihoda i carina, u v.d. mandatu, nakon što je tadašnji direktor Rade Milošević podnio ostavku, zbog sumnji da je učestvovao u švercu cigareta. U kakvom je stanju tada bila institucija na čije ste čelo postavljeni?

– Bila je veoma složena, specifična situacija. Osnovne smjernice rada su bile da se homogenizujemo i obezbijedimo nesmetano funkcionisanje, stvarajući uslove za pravovremeno obavljanje svih zakonom definisanih postupaka i nadležnosti, naročito na zaštiti carinskog i poreskog područja Crne Gore, za efikasnu borbu protiv sive ekonomije i kvalitetnu naplatu svih budžetskih prihoda.

Dok sam bio v.d. direktora, u periodu teškom za instituciju, kao i sada obezbjeđujemo obavljanje svih poslova iz djelokruga rada UPC, isključivo zakonito, profesionalno i savjesno. Zahvalan sam svakom zaposlenom, koji daje doprinos da Uprava zakonito funkcioniše i u interesu sprovođenja njenih najbitnijih aspekata rada, a to su fiskalni, zaštitni i bezbjednosni.

Poznato je da je, shodno zahtjevu nadležnih organa, dio zaposlenih u UPC u postupku preispitivanja odgovornosti, ili su procesuirani za radnje iz prethodnog perioda, a dobrom dijelu službenika je određena mjera zadržavanja. Samim tim, sektor carinske bezbjednosti je bio desetkovan. Veoma brzo smo konsolidovali stanje. Nastojimo da UPC sačuvamo od raznih devijacija i nezakonitog postupanja i vjerujem da uspijevamo, bez obzira na brojne izazove.

  •  Ima li danas šverca u Slobodnoj zoni Luke Bar?

– Nemamo slučajeve zloupotreba, odnosno pojava krijumčarenja u Slobodnoj zoni Luke Bar. Tome je doprinio stalni monitoring i pojačane mjere kontrole koje se sprovode zajedno sa ostalim institucijama iz bezbjednosno – obavještajnog sistema i saradnja sa međunarodnim partnerima. Vjerujem da će se takav trend nastaviti i ubuduće, isključivo zakonitim i profesionalnim radom.

Elektronsko vođenje evidencije, odnosno podnošenje ulazno/izlazne sigurnosne sažete deklaracije se, naravno, vodi i predstavlja značajno unapređenje u sprovođenju mjera carinskog nadzora nad robom koja ulazi, izlazi ili se ustupa u Slobodnoj zoni. Na bazi uspostavljene evidencije kroz izvještajni sistem UPC, nadležna carinska ispostava i UPC imaju cjelokupan pregled količine, vrste i vrijednosti robe smještene kod svakog korisnika slobodne zone i u svakom objektu korisnika zone.

Ovaj menadžment UPC je, nakon donošenja novog Carinskog zakona, a prije početka njegove primjene, kojim je smještaj robe u slobodnoj zoni definisan kao posebni carinski postupak, inicirao izmjenu Zakona o slobodnim zonama, da bi se trajno riješile dileme i spriječio bilo koji vid postupanja koji se mogao dešavati u prethodnom periodu.

Svim preduzetim aktivnostima uspostavljena je potpuna kontrola nad sprovođenjem svih carinskih postupaka, a formiran je tim koji se bavi analizom rizika i obradom operativnih i obavještajnih informacija.

  • Kakva je Vaša saradnja sa međunarodnim partnerima i na šta Vas najčešće upozoravaju kada je riječ o tranzitu robe i djelovanju Uprave u suzbijanju šverca?

– Zadovoljan sam saradnjom sa međunarodnim partnerima, koja je aktivna u svim oblastima u kojima UPC djeluje u suzbijanju krijumčarenja i svih vrsta prekograničnog kriminala. Imao sam značajne razgovore sa britanskom ambasadorkom, Karen Medoks i ambasadorom Njemačke u Crnoj Gori, Peterom Feltenom, koji su nam omogućili veoma značajne donacije i specijalističke i ekspertske obuke za veliki broj službenika UPC, na čemu sam neizmjerno zahvalan.

Prilikom posjete ambasadorke Medoks Upravi, saglasili smo se da su Crnoj Gori potrebne jake, nezavisne institucije za sprovođenje zakona da bi se spriječila i uhvatila u koštac sa organizovanim kriminalom i korupcijom. Siguran sam da će naša saradnja dati mnogo veće rezultate u narednom periodu.

  • Koliko je trenutno zaposlenih u Upravi? Imate li u planu smanjenje broja radnika i dokle se stiglo sa sistematizacijom?

– UPC ima 1.048 zaposlenih. Neće biti otpuštanja zaposlenih, već ćemo sistemski obezbjeđivati jačanje kadra sa specijalističkim znanjima, neophodnim u daljem razvoju UPC. Predviđena je izrada novog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji, koji će biti unaprijeđen u saradnji sa sindikalnim predstavnicima.

Očekujem da taj posao završimo do kraja drugog kvartala ove godine. 

Jedna od prioritetnih aktivnosti u narednom periodu biće unapređenje i jačanje kadrovskog potencijala i strukture kroz donošenje i sprovođenje strategije za upravljanje ljudskim resursima UPC 2023 – 2026, kao i usvajanje akcionog plana za njenu realizaciju. Cilj je veći stepen efikasnosti, bolji kvalitet rada, podrška reorganizaciji Uprave, zaštita i jačanje povjerenja u rad institucije. Potrebno je afirmisati brigu o zaposlenima, sigurnost i ekonomsku nezavisnost, kao i stvaranje i zadržavanje obučenog i stručnog kadra, te sistemski podmlađivati strukturu zaposlenih.

  • Pred nama je ljetnja turistička sezona, kakve su Vaše procjene po pitanju naplate prihoda? Koliko ste prihoda naplatili do danas?

– Očekujem veću naplatu budžetskih prihoda nego lani. I sada je rekordna – od 1. januara do 15. maja ostvarena je bruto naplata prihoda od 929,5 miliona eura, što je za 212 miliona ili 29,6 odsto više nego u istom prošlogodišnjem periodu. Ostvarena naplata je značajno iznad plana. Skoro sve kategorije bilježe rast, a najznačajniji po osnovu poreza na dobit pravnih lica, PDV-a, doprinosa, akciza. Po osnovu carine je naplaćeno 17,7 miliona eura, što je više za 5,7 miliona ili 48 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Radi povećanja efikasnosti naplate prihoda UPC nastavlja planirane aktivnosti za pripremu ljetnje turističke sezone, sa pojačanim kontrolama poslovanja poreskih i carinskih obveznika.

  • Šta su Vam glavni ciljevi u narednom periodu?

– Prioritet svih prioriteta, dok sam na čelu UPC, je borba protiv sive ekonomije i korupcije. Cilj je da obezbijedimo visok stepen poreske discipline, kao i efikasnu naplatu planiranih prihoda i zaostalih potraživanja, koja su godinama nagomilavana i nijesu sistemski rješavana.

Hoću da u narednom periodu imamo vidljive i mjerljive rezultate u svim segmentima rada na nacionalnom, kao i na međunarodnom nivou. UPC je krvotok javnih finansija i jedan od najvažnijih organa državne uprave. Važno nam je usaglašavanje propisa sa evropskim zakonodavstvom, njihova jedinstvena i jednoobrazna primjena, kao i napredak u razvoju međusobno integrisanih IT sistema.

Planirano je, između ostalog, da predložimo jedinstven okvirni zakon koji definiše rad UPC jer od spajanja organa se primjenjuju zakoni o carinskoj službi i poreskoj administraciji. Predstoji donošenje Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji rada UPC, što će doprinijeti kvalitetnoj reorganizaciji i boljoj iskorišćenosti kadrovskog potencijala, kao i jednoobraznog i adekvatnog postupanja svih organizacionih jedinica.

Preduzimamo sve mjere za pojačani inspekcijski nadzor, kako u poreskoj tako i u carinskoj oblasti postupanja UPC. Menadžment UPC će afirmisati dobrovoljno poštovanje poreskih i carinskih propisa, kao i rad na pozicioniranju službe kao najboljeg i najbržeg servisa građana, svih poreskih i carinskih obveznika te dostizanje standarda savremenih administracija zemalja EU.

Izvor: RTCG

Foto: Privatna arhiva

NIKŠIĆ PROGNOZA