Božović “obezbijedio” tri miliona za investicije u Budvi

Uprava za kapitalne projekte i Opština Budva zaključile su ugovore o modernizaciji javne rasvjete i sanaciji magistralnih puteva na teritoriji opštine, čija je vrijednost 3,2 miliona eura.

To se navodi u ugovorima u koje su “Vijesti” imale uvid, a koje je ispred Uprave potpisao direktor Esmin Bećović, dok je u ime Opštine krajem jula ugovore parafirao pritvoreni predsjednik Milo Božović.

Lokalna administracija kojom u odsustvu Božovića proteklih mjeseci rukovodi predsjednik Skupštine opštine Nikola Jovanović, obavezali su se da će redovno obavještavati tu Vladinu službu o o utrošku novca.

“Zakonom o budžetu Crne Gore za 2023. godinu, u okviru programa Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, aktivnost modernizacija javne rasvjete na teritoriji opštine Budva, planirana su sredstva u iznosu od 3.250.000 eura od čega za tekuće izdatke iznos od 250.000, dok je za kapitalne izdatke predviđen iznos od 3.000.000 eura”, navodi se u ugovoru.

Kako se pojašnjava, novac je raspoloživ u toku 2023. fiskalne godine i ne može se prenositi u narednu godinu i koristiti za druge namjene.

“Obaveze Opštine Budva su da planira javnu nabavku Planom javnih nabavki u visini do opredijeljenog iznosa, pripremi tendersku dokumentaciju za predmetnu javnu nabavku, saglasno Zakonu o javnim nabavkama, sprovede postupak javne nabavke, te na osnovu sprovedenog postupka zaključi ugovore sa projektantom, revidentom, izvođačem radova, vršiocem stručnog nadzora.

Nakon zaključenja ovih ugovora, primjerke dostaviti Upravi za kapitalne projekte”, precizirano je tim ugovorima.

Pojašnjeno je da će Uprava za kapitale projekte novac uplaćivati direktno na račune odabranih projektanata, revidenta, izvođača radova i vršioca stručnog nadzora na osnovu dostavljenih privremenih mjesečnih situacija ovjerenih od Opštine Budva.

Uprava za kapitalne projekte, kako se navodi, ima pravo jednostrano da raskine ugovor u slučaju da utvrdi da Opština nije sprovela za konom propisane procedure prilikom izbora projektanta, revidenta, izvođača radova i vršioca stručnog nadzora, ili ne izvršava svoje obaveze na način predviđen ugovorom.

S druge strane, i Opština ima pravo da raskine jednostrano ugovor ukoliko utvrdi da Uprava za kapitalne projekte ne izvršava obaveze predviđene ugovorom. Opština je objavila i pregled Plana javnih nabavki, čija vrijednost za ovu godinu je 26 miliona eura, a odgovorna osoba je predsjednik Opštine Milo Božović.

Svakako jedna od najznačajnijih investicija kada je riječ putnoj infrastrukturi je rekonstrukcija dvije ključne ulice u centru grada i pretvaranje u bulevare Ulice 22. novembar i Mediteranske ulice, sa izgradnjom kružnog toka na njihovom ukrštanju, za šta je predviđeno gotovo tri miliona eura.

Tu su i izgradnja saobraćajnice u naselju Babin do sa kompletnom infrastrukturom čija je vrijednost 900 hiljada, ulice u naselju Blizikuće, za šta je planirano 1,3 miliona eura …

Kasa Opštine Budva je puna i kapitalni budžet nije ni “načet” i brojni projekti čekaju na realizaciju.

foto:Vijesti

NIKŠIĆ PROGNOZA