Za skladištenje cigareta privatnik ispostavlja račune državi, Uprava carina ignoriše

Dok se čeka odluka sudova o sudbini višemilionski vrijednih zaplijenjenih cigareta, država ne mari previše za njih.

Oko 150 kontejnera tih duvanskih proizvoda čami u magacinima koje je država rentirala privatniku, koji i dalje ispostavlja račune za skladištenje robe.

Iz Uprave carina tvrde da je ugovor istekao i da je u potpunosti ispoštovan, dok iz privatne firme PGS Montenegro poručuju da njihova usluga traje dok god su tamo cigarete zbog čega i dalje traže novac za usluge.

Izvor “Vijesti” upućen u taj posao tvrdi da predstavnici države godinu nisu obišli skladište.

Vrhovni sud treba da se izjasni o devet presuda Upravnog suda u korist države, a po tužbama firmi koje su držale cigarete u Slobodnoj zoni i koje nijesu postupile po odluci Vlade o zabranjivanju skladištenja duvana u Luci Bar. Upravni sud je potvrdio da su cigarete legalno oduzete, što dalje znači da mogu biti spaljene.

Vlada premijera Dritana Abazovića je namjeravala da ih proda, ali je stav evropskih partnera da se moraju uništiti.

U međuvremenu te cigarete se čuvaju u skladištu privatne firme PGS Montenegro, koja je za potrebe svog poslovanja zakupila prostor od državne naftne kompanije Montenegro bonus. Šifra djelatnosti barske firme prema podacima iz Centralnog registra privrednih subjekata je “skladištenje”. Predsjednik Odbora direktora je Enriko Pacorini.

Cigarete su pod carinskom plombom koja može da se ukloni samo uz odborenje tužilaštva.

Nekadašnja Uprava prihoda i carina (UPC) je u maju 2022. godine sklopila sa ovom firmom ugovor o prihvatu robe, a iz Uprave za državnu imovinu i Montenegro bonus kažu za “Vijesti” da nijesu uključeni u posao između Uprave carina i privatne firme.

Vlada je 2022. godine u Slobodnoj zoni Luke Bar zaplijenila oko 165.612 paketa cigareta (oko 150 kontejnera), vrijednosti oko 122 miliona eura (prema evidentiranom carinskom dugu), a prema procjeni na crnom tržištu njihova vrijednost je iznad 60 miliona eura.

Odluke o zabranjivanju skladištenja duvana u Luci Bar Vlada je donosila u junu i decembru 2021. godine, a vlasnicima cigareta je produžavan rok da ih izmjeste iz skladišta u Luci. Nakon što su ti rokovi istekli UPC je naložila Carinarnici Bar da oduzme duvanske proizvode na zalihama. Ta odluka Vlade je donijeta uz poziv na član 5 Zakona o slobodnim zonama u kome se navodi da “u zoni i skladištu se mogu obavljati privredne djelatnosti koje ne predstavljaju rizik za zdravlje ljudi i/ili životnu sredinu, materijalna dobra i bezbjednost države, u skladu sa zakonom”.

Ko je tužio državu

Reviziju presude Upravnog suda traže, prema informacijama “Vijesti” traže firme Ripšped iz Bara, Atlas Mont sa Sejšela (dva predmeta), Sace LTD iz SAD-a (dva predmeta) i “West Point” iz Podgorice.

Iz Vrhovnog suda su “Vijestima” kazali da su ovih šest predmeta dostavljeni radi vanrednog pravnog lijeka – zahtjev za ispitivanje sudske odluke.

“Predmeti su u pisarnicu Vrhovnog suda primljeni u periodu od 8. novembra 2023. godine do 13. decembra 2023. godine. Sudije su zadužene predmetima, a nakon kompletiranja spisa predmeti će biti uzeti u rad”, kazali su iz Vrhovnog suda.

Do imena preostala tri predmeta “Vijesti” nijesu došle, a ni Ministarstvo finansija nije saopštilo imena, osim da je pokrenuto devet sporova.

“U vezi sa postupanjem sa zaplijenjenim cigaretama u Slobodnoj zoni Luka Bar u maju 2022. godine, Upravni sud je donio odluke po tužbama vlasnika, kojima su tužbe odbijene. Međutim, u skladu sa Zakonom o upravnom sporu, vlasnici istih su iskoristili pravo i podnijeli zahtjeve za preispitivanje sudske odluke Vrhovnom sudu. U tom smislu, nadležni organi će sačekati odluke Vrhovnog suda i postupiti u skladu sa donijetim odlukama i važećim propisima kada je u pitanju postupanje sa oduzetom robom. Takođe, zbog pokrenutih istraga od strane nadležnog tužilaštva, postupanje sa cigaretama će zavisiti i od ishoda postupaka koji se vode pred tim organima. Nakon što je Ministarstvo finansija potvrdilo rješenja UPC o oduzimanju robe-cigareta od privrednih subjekata koji nisu postupili po odluci Vlade, pokrenuto je devet sporova pred Upravnim sudom, koji je u svim predmetima odbio tužbu. U svih devet slučajeva su izjavljene revizije na presude Upravnog suda”, naveli su u Ministarstvu finansija.

Uprava carina: Sve što je trebalo plaćeno

Iz Uprave carina su “Vijestima” potvrdili da je država za skladištenje cigarete sklopila ugovor sa firmom iz Bara.

“UPC, kojom je tada rukovodio Rade Milošević, zaključila je jedino ugovor o pružanju usluga prihvata robe – cigareta sa PGS. Međutim, Uprava prihoda i carina nije imala zaključen ugovor kojim iznajmljuje prostor od “PGS Montenegro” iz razloga što je zakup prostora centralizovana nabavka, koju za državne organe sprovodi Uprava za katastar i državnu imovinu, koja takođe nije zaključila ugovor sa navedenom firmom za iznajmljivanje prostora”, naveli su iz Uprave carina.

Kako je pojašnjeno nekadašnja UPC je pokrenula postupak jednostavne nabavke 12. 5. 2022. godine, koji se odnosio na prihvat robe, sa jasno definisanom specifikacijom i uslovima predmetne nabavke.

“Za navedeni postupak je zaključen ugovor o pružanju usluga prihvata ove robe dana 24. 5. 2022. godine sa “PGS Montenegro”, čija je ugovorena vrijednost iznosila 16.650,00 eura. Ugovor je zaključen na određeno vrijeme, preciznije izvršilac (PGS Montenegro) je bio obavezan da uslugu izvrši u roku od maksimalno 20 dana od dana zaključivanja ugovora, a UPC kao druga ugovorna strana je imala obavezu da u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture izvrši plaćanje. Ugovor je potpisan od strane tadašnjeg direktora UPC Rada Miloševića i Aleksandra Adamovića direktora PGS Montenegro. Ugovor je nakon izvršene usluge od strane PGS Montenegro, odnosno, nakon isplaćene fakture od strane tadašnje UPC izvršen u cjelosti i više ne proizvodi pravno dejstvo”, pojašnjeno je u Upravi carina, uz napomenu da je ovo jedini ugovor koji je UPC imala sa firmom PGS Montenegro.

Iz UPC kažu da privatna barska kompanija i dalje ispostavlja fakture (različiti iznosi), pozivajući se u istim na ugovor koji je realizovan 2022. godine, a odnosio se na prihvat robe.

“Nekadašnja UPC, odnosno pravni sljedbenik Uprava carina ne vrši isplatu faktura iz razloga što ne postoji pravni osnov za to”, kazali su u Upravi carina.

Iz ove državne institucije naveli su da su u tom prostoru cigarete nakon smještaja zbog pokrenutih istraga od strane drugih državnih organa zadržane do okončanja postupka.

“U toku su sporovi pred Vrhovnim sudom pokrenuti po tužbi vlasnika (pravnih lica) od kojih je zbog nepostupanja po nalogu Carinarnice Bar za premještaj duvanskih proizvoda iz Slobodne zone ‘Luka Bar ista oduzeta. Pristup prostoru u kojem su smješteni oduzeti duvanski proizvodi je ograničen na način što je na ulaznim vratima postavljena carinska plomba, koja se može ukloniti jedino uz odobrenje nadležnog tužilaštva”, kazali su u Upravi carina.

PGS: U skladištenju su tri nedjeljive usluge

Izvršni direktor PGS Montenegro Aleksandar Adamović “Vijestima” je kazao da je: Ugovor o prihvatu robe sa UPC potpisan i realizovan u periodu od 25 dana od potpisivanja, odnosno 12. maja 2022. godine do 7. juna 2022. godine, te da PGS nije dao UPC u podzakup prostor koji iznajmljuje od kompanije Montenegro bonus. Pojasnio je da kada daju prostor u podzakup onda o tome moraju da obavijeste Montenegro bonus

On je naveo podatake da je za realizaciju ovog ugvora bilo potrebno da im se isplati 20,871.90 eura, a ukupno je isplaćeno 13,765.29 eura.

“Vijesti” su pitale PGS Montenegro da pojasne pravni osnov za dalje ispostavljenje fakutra budući da iz UPC navode da je ugovor istekao.

“Da je ugovor o prihvatu robe istekao je vjerovatno tačno, međutim činjenicom i da je realizovan – irelevantno. PGS ispostavlja fakture za skladišninu zaplijenjene robe u skladištu, odnosno drugu od tri nedjeljive usluge”, naveo je Adamović.

On je pojasnio da je PGS po zahtjevu UPC 12. maja 2022. ponudio uslove prihvata, skladištenja i otpreme zaplijenjene robe.

“U skladištenju su to tri nedjeljive usluge te se ne mogu dijeliti, odnosno prihvat se ne može otprihvatiti. Prihvat (usluga pretovara robe od kamiona do skladišta) se fakturiše po završenoj usluzi. Skladištenje (usluga čuvanja robe u skladištu) se fakturiše po vremenskim periodima i traje do otpreme. Otprema (usluga pretovara od skladišta na kamion) se fakturiše po završenoj usluzi. Ti uslovi su bili usklađeni potrebama UPC, odnosno daleko ispod naše komercijalne ponude, a sve sa ciljem rješavanja njihovog problema. Od 7. juna 2022. do danas UPC nije uplatila nijednu fakturu za skladištenje, dok nema naznaka kad će doći do realizacije otpreme”, pojasnio je Adamović, dodajući da je jedan od uslova njihovog učešća u ovom poslu diskrecija zbog osjetljivosti posla.

Nema naznaka kad će cigarete biti uklonjene: Uprava carina
Nema naznaka kad će cigarete biti uklonjene: Uprava carina, foto: Luka Zeković

Adamović je kazao da je PGS skladištar sa 90 godina tradicije i ne bavi se ovakvim robama.

“Imponuje i bila je čast da smo prepoznati od strane UPC kao jedini siguran skladištar u Slobodnoj zoni Luke Bar. Nažalost, zbog svih ostalih dešavanja koje nastupaju kasnije, PGS ostaje neprioritetan i finansira kompletan državni poduhvat koji prelazi 200.000 eura”, navodi Adamović.

Ugovor sa Montenegro bonusom ističe u septembru 2025. godine

Iz državne naftne kompanije Montenegro bonus su kazali da firma PGS Montenegro iznajmljuje skladište koje je u vlasništvu države, a koje je ugovorom iz 2003. godine Vlada dala Montenegro bonusu na korišćenje, upravljanje i raspolaganje, osim raspolaganja svojinskim pravima.

“Sadašnji menadžment Montenegro bonusa je u posjedu ugovora broj 01-798 od 30. 9. 2020. godine, koji je zaključio bivši menadžment, na čelu sa izvršnim direktorom Milanom Čolakovićem, sa izvršnim direktorom firme PGS Montenegro, a kojim je predmetna imovina u Baru data ovoj firmi u podzakup, po osnovu oglasa za izdavanje skladišta za koji je tadašnji Odbor direktora, na čelu sa predsjednikom odbora Miroslavom Ivaniševićem, donio odluku na period od četiri plus jedan godina”, kazali su u Montengro bonusu, dodajući da shodno ugovoru barska privatna firma plaća zakupninu na mjesečnom nivou u iznosu od 12.315,6 eura bez PDV-a.

Iz Montenegro bonusa su kazali da o ugovornom odnosu između barske kompanije i države u vezi smještaja cigareta iz Slobodne zone Luke Bar nemaju informacije, niti je Montenegro bonus učestvovao u bilo kakvim dogovorima sa Upravom za prihode i carine.

Uprava za državnu imovinu nema podatke o skladištenju cigareta

Iz Uprave za državnu imovinu “Vijestima” su zvanično kazali da nemaju podatak na osnovu kojeg ugovora firma PGS Montenegro koristi prostor u vlasništvu Montenegro bonusa, jer ga uprava nije davala u zakup, kao i da nijesu bili uključeni u ugovorni odnos koji je privatna firma imala sa nekadašnjom Upravom prihoda i carina.

“Kako o korišćenju ovoga prostora nemamo podataka, nijesmo u mogućnosti da vam damo traženu informaciju”, kazali su iz Uprave za imovinu.

Naslovna foto: UPC

NIKŠIĆ PROGNOZA